Regler for Kvalifikation

Kvalifikationskrav til internationale mesterskaber for 2016 og 2017

Generelt skal følgende pointeres vedr. DVF’s kvalifikationskrav til internationale mesterskaber.

Udtagelse til internationale stævner (mesterskaber såvel som andre internationale stævner under Eliteudvalget) forudsætter, at atleten er på DVFs landshold. For alle mesterskaber (NM, EM og VM) er fastlagt kvalifikationskrav, der tillige skal klares.

Såfremt kvalifikation opnås inden for terminen (denne er fastlagt for hvert enkelt stævne separat) er man garanteret deltagelse ved det pågældende mesterskab. Dog under hensyntagen til almindelige regler om antal løftere fra samme land i en enkelt vægtklasse (typisk maksimalt to).

DVF opererer med tre typer krav: A-krav, B-krav og C-krav (dog ikke NM). Opnåelse af A-krav vil betyde deltagelse ved stævnet med alle omkostninger betalt. Dette omfatter:
Transport. Undtaget herfra er indenrigstransport i DK. Deltagergebyr. Betaling for ophold. 3 overnatninger (dog kun 2 ved NM) samt standard forplejning på stævnestedet.

Ved opnåelse af B-krav betinges deltagelsen af en vis egenbetaling. Egenbetalingen består af transportomkostningerne. Herved vil egenbetalingen variere med de reelle udgifter.

Til EM og VM er der indført C-krav. Løfteren eller løfterens klub vil skulle bære samtlige udgifter. Udover transport for løfter (og evt. træner) koster deltagelse normalt omkring 150 euro mens opholdet normalt beløber sig til 90-120 euro pr. dag. Sekretariatet yder gerne den nødvendige bistand mht. tilmelding, bestilling af transport osv.

På DVFs hjemmeside er kvalifikationsperioden for hvert enkelt mesterskab offentliggjort. Klik her for at se de aktuelle.

Som udgangspunkt skal kvalifikationen opnås ved et stævne på DVF’s terminsliste. Internationale stævner er ligeledes gyldige kvalifikationsstævner såfremt deltagelsen sker via DVF. Såfremt en løfter ønsker at klare kvalifikationskrav ved et stævne, der ikke falder ind under ovenstående, skal vedkommende kontakte Eliteudvalget med henblik på godkendelse mindst en måned INDEN stævnets afholdelse.

Atleter, der genoptager deres aktive karriere efter en udstået dopingdom, vil i det første år efter deres karantænes ophør ikke kunne få godkendt resultater som kvalifikationsgivende til internationale mesterskaber med mindre det på tidspunktet gældende regler fra ADD, DIF eller IWF måtte diktere andet. Ønske om at genoptage en aktiv karriere skal formidles af den klub som atleten skal repræsentere efter dopingdommens udløb. Baggrunden herfor er et ønske om at sikre, at atleten står til rådighed for almindelige dopingtest i forbindelse med såvel stævner som træning i en forening under DVF.

Udtagne løftere forventes at kunne levere et resultat, der svarer til udtagelseskravet for det pågældende mesterskab. Dette skal forstås således, at Eliteudvalget forbeholder sig ret til at trække en løfters deltagelse tilbage såfremt der kan stilles alvorlig tvivl om løfterens træningstilstand. Et eksempel herpå kunne være længerevarende skader. Sådanne situationer afklares i fællesskab mellem pågældende løfter, dennes træner samt Eliteudvalget.

Eliteudvalget vil alt efter tilgængelige midler fra år til år udtage løfter, der ikke har opfyldt kvalifikationskravene. Som udgangspunkt vil dette primært ske for ungdoms- og juniorløftere, der skal hjælpes frem. Omfanget af disse udtagelser vil variere fra år til år og de bagvedliggende kriterier vil ligeledes variere. Typisk vil økonomien være en væsentlig faktor, men andre faktorer kan ligeledes inddrages. Løftere der udtages på disse vilkår vil blive afkrævet en egenbetaling for deltagelse, der som minimum modsvarer løftere, der har klaret B-krav.

Generelt opfordres de enkelte trænere og aktive til at melde ud i god tid, hvis man vil forsøge at kvalificere sig til et mesterskab. Dels vil der kunne lægges bedre budgetter på baggrund af denne information, og dels vil det kunne tælle til løfterens fordel i de situationer, hvor han/hun ligger tæt på et krav, at der tidligt er blevet meldt ud til EliteudvalgetDe konkrete krav kan ses i menuen til venstre.

Det skal indskærpes at en løfter - udover de konkrete kvalifikationskrav - også skal overholde regler om Whereabouts, så snart det drejer sig om EM eller højere niveau. Se her for yderligere detaljer.

Udover ovennævnte mesterskaber planlægges det at sende danske hold/deltagere med til Oder Pokal, der normalt afvikles i december.