Vedtægter

DVF’s vedtægter er forbundets grundlov. Heri beskrives de overordnede rammer for forbundets virke!

Vedtægter

Dansk Vægtløftnings-Forbund

§ 1 Navn og hjemsted

Forbundets navn er Dansk Vægtløftnings-Forbund, DVF.

DVFs hjemsted er Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

§ 2 Formål

DVFs formål er at virke fremmende for vægtløftningens ud­bredelse – både som eliteidræt og breddeidræt – samt udbrede kendskabet til vægttræning.

§ 3 Medlemskab af organisationer

DVF er tilknyttet Danmarks Idræts-Forbund, DIF, Nordiska Tyngd­lyftnings För-bundet, NTF, European Weightlifting Federa­tion, EWF og International Weightlifting Federation, IWF.

§ 4 Medlemskab af DVF

Som medlem af DVF optages foreninger, der opfylder § 2.

Optagelse sker ved indsendelse af foreningens vedtægter til DVF.

Foreningerne og disses medlemmer skal overholde love, vedtægter og reglementer vedtaget af DVF, DIF, NTF, EWF og IWF.

Foreningerne bekræfter medlemskabet af DVF ved at foretage de af DIF ønskede indberetninger samt ved betaling af kontingent. Derudover kan en forening med 3 måneders varsel udmelde sig af DVF.

§ 5 Repræsentantskab

Repræsentantskabet er DVFs højeste myndighed.

§ 6 Ordinært repræsentantskabsmøde

Det ordinære repræsentantskabsmøde (R-møde), afholdes hvert år i april eller maj måned.

Mødet indkaldes senest 01. januar ved offentliggørelse på forbundets hjemme-side med angivelse af tid og sted.

Forslag, der ønskes forelagt R-mødet til vedtagelse, kan fremsættes af DVFs bestyrelse, af en foreningsbestyrelse eller af et udvalg nedsat af DVF. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 uger før mødets afholdelse.

Dagsordenen, bestyrelsens og udvalgenes beretninger, årsregn­skabet samt forslag, der skal behandles på R-mødet, skal offentliggøres senest 4 uger, før mødet finder sted på forbundets hjemmeside.

Tilmeldingen til R-mødet skal være DVF i hænde senest 1 uge før mødet afhol-des med navn og adresse på repræsentanten. I modsat fald mistes stemmeretten.

Skulle den tilmeldte blive forhindret i at deltage, kan foreningen sende en stedfortræder, som skal medbringe fuldmagt til at repræsentere foreningen. I dette tilfælde fortabes stemmeretten ikke, hvis der forinden er sket rettidig tilmelding af en repræsentant.

Samtidig med tilmeldingen til R-mødet skal foreningen oplyse navn og adresse på andre medlemmer, som måtte ønske at overvære mødet som bisiddere.

På R-mødet har hver forening 1 stemme.

Endvidere har DVFs 7 bestyrelsesmedlemmer hver 1 stemme.

Følgende kan uden stemmeret overvære mødet og deltage i for­hand­lingerne:

Medlemmer af udvalg nedsat af DVF

DVFs interne revisorer

Bestyrelsesmedlemmer der er fratrådt siden sidste R-møde

DVFs æresmedlemmer

Andre end de nævnte kan kun overvære R-mødet med repræsentant­skabets godkendelse.

Alle, der er berettigede til at deltage i forhandlingerne på R-mødet, modtager befordringsgodtgørelse efter statens gældende mindste sats

§ 7 Dagsorden

Dagsorden for det ordinære R-møde skal omfatte følgende punk­ter:

1. Valg af dirigent.

2. Kontrol af stemmeberettigede.

3. Valg af 3 stemmetællere.

4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

5. Beretninger fra udvalg, jf. § 12:

a. Eliteudvalg

b. Breddeudvalg

c. Aktivitetsudvalg

d. CrossFitudvalg

e. Uddannelsesudvalg

f. Dommerudvalg

g. PR-udvalg

h. Appeludvalg

6. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

og gennemgang af budget for det kom­men­de år.

7. Behandling af indkomne forslag.

8. Valg af:

a. Bestyrelse, jf. § 10

formand i lige år

næstformand i ulige år

kasserer i ulige år

formand for Eliteudvalg i lige år, jf. § 12 A

formand for Breddeudvalg i ulige år, jf. § 12 B

formand for Aktivitetsudvalg i lige år, jf. § 12 C

formand for CrossFitudvalget i ulige år, jf. § 12 D

b. Appeludvalg, jf. § 12 H

formand hvert 3. år

et medlem øvrige år

en suppleant til udvalget hvert 3. år.

c. Revision

en intern revisor hvert år, jf. § 14

en intern revisorsuppleant i lige år, jf. § 14

en ekstern revisor hvert år, jf. § 14

9. Eventuelt.

§ 8 Stemmeret og afstemningsregler

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. En person kan kun have én stemme.

Skriftlig afstemning skal foretages på forlangende.

Beslutninger og valg afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog kræves til vedtægts-ændring 2/3 af de afgivne stemmer.

R-mødet er beslutningsdygtigt uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.

Simpelt stemmeflertal kræver, at en beslutning eller valg afgøres med mere end halvdelen af de afgivne stemmer.

Blanke stemmer (stemmer ikke) eller ugyldige stemmer regnes ikke som afgivne stemmer, men tæller med ved afgørelsen af, om der i afstemningen har deltaget det fornødne antal repræsentan­ter.

Når der kun skal vælges 1 person, og kun 1 er bragt i forslag, kan afstemning undlades, hvis ingen gør indsigelse.

Er der mere end 1 kandidat til den plads, der skal besættes, afgøres valget ved skriftlig afstemning.

Opnår en af de foreslåede over halvdelen af de afgivne stemmer, er vedkommende valgt. I modsat fald foretages en ny afstemning mellem kandidaterne med undtagelse af den af de foreslåede der fik færrest stemmer. Således fortsættes indtil en af kandida­terne opnår over halvdelen af de afgivne stemmer. I tilfælde af stemmelighed træffes afgørelsen ved lodtrækning.

Skal der besættes flere pladser, og der er foreslået flere kandidater end det antal, der skal vælges, foretages særskilt afstemning om hver plads, og valget foregår som beskrevet ovenfor. Der må ved hver afstemning kun anføres et navn på stemmesed­len.

Der tages referat af R-mødets forhandlinger. Referatet underskrives af dirigenten.

§ 9 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

Ekstraordinært R-møde afholdes, når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer finder anledning dertil eller når 1/4 af foreninger­ne forlanger det ved fremsendelse af motiveret dagsorden til formanden.

Mødet skal indkaldes senest 2 uger efter og være afholdt senest 4 uger efter, at forslaget er modtaget. Indkaldelse skal ske med 14 dages skriftligt varsel eller pr mail

§ 10 Bestyrelsen

Den overordnede ledelse af forbundets anliggender varetages af be­styrelsen inden for de af repræsentantskabet trufne beslut­ninger. Bestyrelsen udformer en forretningsorden for den daglige drift.

Bestyrelsen er på 7 medlemmer og består af formand, næstfor­mand, kasserer, formanden for Eliteudvalget, formanden for Breddeudvalget, formanden for Aktivitetsudvalget og formanden for CrossFitudvalget, der alle vælges for 2 år.

Formand, Eliteudvalgsformanden og formanden for Aktivitetsudvalget vælges i de lige år, medens næstfor­mand, kasserer, Breddeudvalgsformanden og formanden for CrossFitudvalget vælges i de ulige år. Såfremt en af de nævnte får forfald for længere tid, kan bestyrelsen udpege en suppleant, der træder i den pågældendes sted indtil førstkommende R-møde. Bestyrelsen kan indtil da konstituere sig selv.

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov og skal afholdes, når mindst 3 bestyrel-ses­medlemmer ønsker det. Møderne indkaldes af formanden. Bestyrelsens beslut-ninger føres til referat.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede.

Bestyrelsen eller dens medlemmer hæfter ikke individuelt eller kollektivt for forbundets økonomiske forhold. Dette gælder dog ikke, såfremt et medlem af bestyrelsen har udvist grov økonomisk uagtsomhed, hvorfor denne hæfter på egne vegne.

Forbundets ansatte kan indkaldes til bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.

Tillidshverv i regionale, kontinentale og internationale organisationer, som DVF er medlem af, medfører automatisk medlemskab af DVFs bestyrelse i de tilfælde, hvor det efter vedkommende organisations statutter er en betingelse, at den pågældende er medlem af sit eget forbunds bestyrelse. Vedkommende har dog kun stemmeret i bestyrelsen i sager, der vedrører tillidshvervet. Ordningen gælder kun i tilfælde, hvor tillidshvervet er god­kendt af DVFs bestyrelse.

§ 11 Lønnet medhjælp

Bestyrelsen kan til varetagelse af DVFs interesser ansætte:

– Lønnet kontorhjælp.

– En konsulent til hjælp for DVF og foreninger ved planlægning af den

daglige drift.

– En landstræner.

– En konsulent til forbundets sponsor-, annonce og reklamevirksomhed.

§ 12 Udvalg

DVF har følgende udvalg:

A. Eliteudvalg

Formanden vælges på R-mødet i lige år for en 2-årig periode. Øvrige medlemmer udpeges af DVFs bestyrelse efter indstilling fra udvalgsformanden.

Udvalget varetager DVFs elitearbejde. Udvalget fastlægger rammerne for og omfanget af dansk deltagelse ved internationale stævner. Rammerne godkendes af bestyrelsen.

B. Breddeudvalg

Formanden vælges på R-mødet i ulige år for en 2-årig periode. Øvrige medlemmer udpeges af DVFs bestyrelse efter indstilling fra udvalgsformanden.

Udvalgets opgaver fremgår af “DVFs breddepolitik”, der udarbejdes af udvalget og godkendes af bestyrelsen.

C. Aktivitetsudvalg

Formanden vælges på R-mødet i lige år for en 2-årig periode. Øvrige medlemmer udpeges af DVFs bestyrelse efter indstilling fra udvalgsformanden.

Udvalgets forestår afviklingen af DVF’s nationale og regionale mesterskabs-stævner samt relaterede arrangementer. Stævnebestemmelserne udarbejdes af udvalget og godkendes af bestyrelsen.

D. CrossFitudvalg

Formanden vælges på R-mødet i ulige år for en 2-årig periode. Øvrige medlemmer udpeges af DVFs bestyrelse efter indstilling fra udvalgsformanden.

Udvalgets opgaver fremgår af “DVFs CrossFit-politik”, der udarbejdes af udvalget og godkendes af bestyrelsen.

E. Uddannelsesudvalg

Udvalget består af en formand, som udpeges af DVFs bestyrelse. Øvrige medlemmer udpeges af DVFs bestyrelse efter indstilling fra udvalgsformanden.

Udvalgets forestår forbundets træner- og lederuddannelser.

F. Dommerudvalg

Udvalget består af en formand som udpeges af DVFs bestyrelse. Øvrige medlemmer udpeges af DVFs bestyrelse efter indstilling fra udvalgsformanden.

Udvalget fastlægger sine funktioner i et reglement, der godkendes af bestyrelsen. Desuden forestår udvalget forbundets dommeruddannelser.

G. PR-udvalg

Udvalget består af en formand, som udpeges af DVFs bestyrelse. Øvrige medlemmer udpeges af DVFs bestyrelse efter indstilling fra udvalgsformanden

Udvalget varetager forbundets interne og eksterne PR-virksom­hed.

H. Appeludvalg

Udvalget består af 1 formand og 2 andre medlemmer, som vælges på R-mødet, idet der hvert år er 1 medlem på valg. Hvert 3. år vælges en suppleant.

Udvalgets opgaver fremgår af reglement for Appelud­valget, der godkendes af R-mødet.

I. Andre udvalg

Repræsentantskabet eller bestyrelsen kan efter behov nedsætte andre udvalg.

§ 13 Tegningsret

DVF tegnes af formanden sammen med endnu et bestyrelsesmedlem. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes forbundet dog af den samlede bestyrelse.

Ved økonomiske dispositioner kan kassereren inden for de af bestyrelsen fastlagte rammer underskrive alene.

§ 14 Regnskab og revision

DVFs regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Bestyrelsen skal drage omsorg for, at de interne revisorer kan have afsluttet revisionen, så drifts­regnskab og status kan forelægges på det ordinære R-møde til godkendelse med de interne revisorers påtegning.

De interne revisorer skal gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede. Hver af de interne revisorer har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdning.

Der vælges 2 interne revisorer på det ordinære R-møde. Valgene gælder for 2 år, idet der vælges 1 revisor hvert år. I de lige år vælges 1 suppleant ligeledes for 2 år.

Der vælges én ekstern revisor hvert år på det ordinære R-møde. Valget gælder for ét år.

§ 15 Danmarksmesterskaber

DVF afholder de af DIF godkendte danmarksmesterskaber i vægt­løftning.

§ 16 Udtagelse til repræsentative stævner

Bestyrelsen bestemmer antallet af vægtløftere, som skal repræ­sentere DVF i landskampe og andre internationale arrangementer.

Eliteudvalget udtager vægtløftere og trænere. I sådanne arrangementer skal deltagerne bære DVFs officielle landskamp­dragter.

§ 17 Udelukkelse

DVFs bestyrelse er berettiget til at tildele for­eninger og eller enkelt­personer advarsler eller i særlige tilfælde at foretage udelukkelse – midlertidig (karantæne) eller for bestandig – såfremt der sker overtrædelse af love, vedtægter og regler, eller der udvises usportslig eller usømmelig adfærd.

Til beslutning om udelukkelse kræves, at mindst 5 af bestyrel­sens 7 medlemmer stemmer derfor.

De vedkommende foreninger og eller personer skal, inden bestyrelsen træffer afgørelse om udelukkelse, have lejlighed til at fremføre sit forsvar og kan forlange, at en udelukkelse forelægges det førstkommende ordinære R-møde til afgørelse. Dette forlangende bevirker ikke, at bestyrelsens afgørelse får opsættende virkning.

Spørgsmålet om udelukkelse skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen. Den udelukkede skal have meddelelse herom samtidig med mødets indvarsling eller snarest muligt og have adgang til mødet med ret til at forsvare sig.

Til R-mødets beslutning om udelukkelse kræves, at mindst 2/3 af de tilstedeværende repræsentanter stemmer derfor.

En forening eller person, der er udelukket ved repræsentant­skabets beslutning, kan kun optages på ny ved en ny afgørelse truffet af dette efter samme regler. Udelukkelse – midlertidig eller for bestandig – kan, i stedet for at forelægges repræsentantskabet, indankes for DVFs appeludvalg. En sådan anke har ikke opsættende virkning.

Meddelelse om udelukkelse kan efter bestyrelsens beslutning indsendes til DIF med indstilling om tilsvarende udelukkelse fra andre specialforbund under DIF.

§ 18 DVFs opløsning

DVFs opløsning kan kun vedtages på et ordinært R-møde, hvor mindst 4/5 af de stemmeberettigede er mødt, og 3/4 af de afgivne stemmer er for opløsning.

Er der ikke mødt 4/5 af de stemmeberettigede, skal der inden 4 uger afholdes et ekstraordinært R-møde, hvor endelig vedtagelse uden hensyn til antallet af fremmødte, kan finde sted med 3/4 majoritet.

I tilfælde af DVFs opløsning tilfalder forbundets ejendele DIF med ønsket om, at de så vidt muligt anvendes til samme formål som DVFs.

§ 19 Vedtægter

DVF blev stiftet 14. oktober 1945.

Vedtægterne blev senest ændret på R-mødet den 10. maj 2013.

Seneste R-møde afholdtes 14. april 2018. Denne dato ændres automatisk efter hver afholdt R-møde.